ΠΑΡΑΕΥΞΕΙΝΙΕΣ ΧΩΡΕΣ – ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗILTON 21-09-95

Το θέμα που θα ήθελα να αναπτύξω σήμερα αφορά στη σχέση αλληλεξάρτησης οικονομικής ανάπτυξης και ασφάλειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της ανταγωνιστικότητας για την εμπέδωση της περιφερειακής ισχύος μιας χώρας. Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατή η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, εάν δεν έχει διασφαλισθεί η σταθερότητα και ασφάλεια της. Αντίστροφα, αν δεν διασφαλισθούν …