ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΜΕ ΑΠ.2517/06.11.2002 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Με το Νόμο 2525 (άρθρο 6 παρ. 4 και 6) προβλέπεται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ η κατοχή πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Με το πιστοποιητικό αυτό, όπως αναφέρεται και στην Εισηγητική Έκθεση του νόμου, «εξασφαλίζεται η στελέχωση των σχολείων με το καταλληλότερο και ικανότερο διδακτικό προσωπικό που διαθέτει η χώρα, το …

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΜΕ ΑΠ.2517/06.11.2002 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Με το Νόμο 2525 (άρθρο 6 παρ. 4 και 6) προβλέπεται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ η κατοχή πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Με το πιστοποιητικό αυτό, όπως αναφέρεται και στην Εισηγητική Έκθεση του νόμου, «εξασφαλίζεται η στελέχωση των σχολείων με το καταλληλότερο και ικανότερο διδακτικό προσωπικό που διαθέτει η χώρα, το …

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ Α.Π.2198/22.10.02 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Με τον Νόμο 2525/97 (άρθρο 4) θεσμοθετήθηκε η λειτουργία του ολοήμερου δημοτικού σχολείου. Συγκροτήθηκε επιστημονική επιτροπή, υπεύθυνη για την ίδρυση και επιστημονική καθοδήγηση των Ολοήμερων Σχολείων, και υλοποιήθηκε πιλοτικό πρόγραμμα με 28 μονάδες ολοήμερων δημοτικών σχολείων πανελλαδικά. Με την αποχώρησή μου από το Υπουργείο Παιδείας, ο προγραμματισμός ήταν τα πιλοτικά ολοήμερα σχολεία να αυξηθούν κατά …

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ Α.Π.2198/22.10.02 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΗΜΕΡ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Με τον Νόμο 2525/97 (άρθρο 4) θεσμοθετήθηκε η λειτουργία του ολοήμερου δημοτικού σχολείου. Συγκροτήθηκε επιστημονική επιτροπή, υπεύθυνη για την ίδρυση και επιστημονική καθοδήγηση των Ολοήμερων Σχολείων, και υλοποιήθηκε πιλοτικό πρόγραμμα με 28 μονάδες ολοήμερων δημοτικών σχολείων πανελλαδικά. Με την αποχώρησή μου από το Υπουργείο Παιδείας, ο προγραμματισμός ήταν τα πιλοτικά ολοήμερα σχολεία να αυξηθούν κατά …

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΜΕ Α.Π.2038/08.10.2002 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ

Με τον Νόμο 2525/97 (άρθρο 7, παρ. 2, εδ.β) καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η εισαγωγή στα σχολεία περισσοτέρων από ένα διδακτικών βιβλίων (εναλλακτικό ή πολλαπλό βιβλίο). Ο θεσμός του πολλαπλού βιβλίου εφαρμόζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελούσε μακροχρόνιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου ήταν αναγκαία για να …

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΜΕ Α.Π.2038/08.10.2002 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ

Με τον Νόμο 2525/97 (άρθρο 7, παρ. 2, εδ.β) καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η εισαγωγή στα σχολεία περισσοτέρων από ένα διδακτικών βιβλίων (εναλλακτικό ή πολλαπλό βιβλίο). Ο θεσμός του πολλαπλού βιβλίου εφαρμόζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελούσε μακροχρόνιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου ήταν αναγκαία για να …

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΜΕ ΑΠ/1911/1.10.2002 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Με το Νόμο 2525 (άρθρο 2 παρ. 3) προβλέπεται για την εισαγωγή των κατόχων απολυτηρίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να προσμετράται και η επίδοση του μαθητή στη δοκιμασία δεξιοτήτων. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο 1) τις 24/4/2000 (ΦΕΚ 124 τ.Α΄) αποφασίσθηκε, ειδικά και μόνον για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος εφαρμογής, να μην ληφθεί υπόψη η …

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΜΕ ΑΠ/1911/1.10.2002 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Με το Νόμο 2525 (άρθρο 2 παρ. 3) προβλέπεται για την εισαγωγή των κατόχων απολυτηρίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να προσμετράται και η επίδοση του μαθητή στη δοκιμασία δεξιοτήτων. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο 1) τις 24/4/2000 (ΦΕΚ 124 τ.Α΄) αποφασίσθηκε, ειδικά και μόνον για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος εφαρμογής, να μην ληφθεί υπόψη η …

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΠ.1868/26.09.02 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Στο πλαίσιο του Β΄ΚΠΣ, την περίοδο 1997-2000, υλοποιήθηκε το έργο των Σχολικών βιβλιοθηκών και δημιουργήθηκαν οι πρώτες 500 σύγχρονες σχολικές βιβλιοθήκες σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες της χώρας, εξοπλίσθηκαν οι χώροι, ολοκληρώθηκε η προμήθεια των τίτλων (συνολικά 6.000 τίτλοι βιβλίων, CDROM’s, Video, συνδρομές περιοδικών), συστάθηκαν και καλύφθηκαν 100 θέσεις βιβλιοθηκονόμων από πτυχιούχους αντιστοίχων τμημάτων ΑΕΙ και …

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΠ.1868/26.09.02 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Στο πλαίσιο του Β΄ΚΠΣ, την περίοδο 1997-2000, υλοποιήθηκε το έργο των Σχολικών βιβλιοθηκών και δημιουργήθηκαν οι πρώτες 500 σύγχρονες σχολικές βιβλιοθήκες σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες της χώρας, εξοπλίσθηκαν οι χώροι, ολοκληρώθηκε η προμήθεια των τίτλων (συνολικά 6.000 τίτλοι βιβλίων, CDROM’s, Video, συνδρομές περιοδικών), συστάθηκαν και καλύφθηκαν 100 θέσεις βιβλιοθηκονόμων από πτυχιούχους αντιστοίχων τμημάτων ΑΕΙ και …