Στο πλαίσιο του Β΄ΚΠΣ, την περίοδο 1997-2000, υλοποιήθηκε το έργο των Σχολικών βιβλιοθηκών και δημιουργήθηκαν οι πρώτες 500 σύγχρονες σχολικές βιβλιοθήκες σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες της χώρας, εξοπλίσθηκαν οι χώροι, ολοκληρώθηκε η προμήθεια των τίτλων (συνολικά 6.000 τίτλοι βιβλίων, CDROM’s, Video, συνδρομές περιοδικών), συστάθηκαν και καλύφθηκαν 100 θέσεις βιβλιοθηκονόμων από πτυχιούχους αντιστοίχων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ και, τέλος, επιμορφώθηκαν σε θέματα βιβλιοθηκονομίας και οι εκπαιδευτικοί που κάλυψαν τις υπόλοιπες θέσεις. Στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είχε τότε συμπεριληφθεί η δημιουργία 300 νέων σχολικών βιβλιοθηκών σε ΤΕΕ της χώρας και η δημιουργία 500 νέων βιβλιοθηκών σε σχολικές μονάδες. Η δημιουργία των 500 αυτών νέων βιβλιοθηκών, για να ενισχυθεί ο ρόλος και το έργο της περιφέρειας, ενετάχθη στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).
Έκτοτε, όσον αφορά στις βιβλιοθήκες των ΤΕΕ δεν έχει προβλεφθεί το απαραίτητο ποσόν για τη δημιουργία τους, όσο δε αφορά στις 500 σχολικές βιβλιοθήκες έχουν προβλεφθεί στο Γ΄ ΚΠΣ πόροι μέσω των ΠΕΠ αλλά, μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την υλοποίηση του προγράμματος.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
Ποια είναι η πολιτική του Υπουργείου για τις σχολικές βιβλιοθήκες και πιο συγκεκριμένα για τη δημιουργία των 300 νέων βιβλιοθηκών στα ΤΕΕ και των 500 στις σχολικές μονάδες μέσω των ΠΕΠ;
Πόσες σχολικές βιβλιοθήκες από τις 500 που δημιουργήθηκαν την περίοδο 1997-2000 δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν λόγω έλλειψης κατάλληλου προσωπικού ;
Τι πρόβλεψη έχει γίνει για το διορισμό βιβλιοθηκονόμων και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των νέων βιβλιοθηκών;
Τι πρόβλεψη έχει γίνει για την αγορά τίτλων;
Σε περίπτωση μη έγκαιρης απορρόφησης των κονδυλίων που έχουν προβλεφθεί για τη δημιουργία των 500 βιβλιοθηκών στα ΠΕΠ, έχει η περιφέρεια την ευχέρεια να μεταφέρει τους πόρους αυτούς σε άλλες δραστηριότητες π.χ. κτίρια, εργαστήρια κλπ ;

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn