Με τον Νόμο 2525/97 (άρθρο 7, παρ. 2, εδ.β) καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η εισαγωγή στα σχολεία περισσοτέρων από ένα διδακτικών βιβλίων (εναλλακτικό ή πολλαπλό βιβλίο). Ο θεσμός του πολλαπλού βιβλίου εφαρμόζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελούσε μακροχρόνιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου ήταν αναγκαία για να μας απαλλάξει από την «αυθεντία» του ενός και να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να παρακολουθήσουν για το ίδιο θέμα πολλές γνώμες, απόψεις και αναλύσεις έτσι ώστε η μάθηση να είναι αποτέλεσμα μελέτης, κρίσης, σύγκρισης, κατανόησης και επιλογής και όχι στείρας απομνημόνευσης και αποστήθισης. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους, ο θεσμός του πολλαπλού βιβλίου είναι βασικό θεμέλιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που στόχο είχε – και πιστεύω εξακολουθεί να έχει – την ενίσχυση και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του μαθητή.
Σε εφαρμογή του Νόμου 2525/97, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προχώρησε σε προκηρύξεις για εκατόν εξήντα τέσσερα (164) διδακτικά πακέτα, δηλαδή βιβλίο μαθητή, βιβλίο καθηγητή και πρόσθετο διδακτικό υλικό και, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία (ορισμό ομάδων κρίσης και αξιολόγησης, κατάθεση από τις ομάδες αυτές εισηγήσεων στους αρμόδιους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου οι οποίοι εισηγήθηκαν στο Συντονιστικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενέκρινε, με αντίστοιχες πράξεις του, ενενήντα έξι (96) διδακτικά πακέτα. Μετά την έγκριση των πακέτων αυτών, πληρώθηκαν οι συγγραφικές ομάδες, έγιναν όλες οι διαδικασίες προεκτύπωσής τους (η συγγραφή και προεκτύπωση έχει γίνει με κοινοτικά κονδύλια) και εστάλησαν στον Οργανισμό Έκδοσης Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ), μετά την έκδοση και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, για εκτύπωση και αποστολή στα σχολεία.
Μερικά από τα βιβλία αυτά, ήδη διδάσκονται στα σχολεία από το σχολικό έτος 2000 – 2001 και για άλλα είχε προγραμματισθεί να αρχίσει η διδασκαλία τους από το σχολικό έτος 2001-2002.
Το συνολικό κόστος των πολλαπλών βιβλίων που είχαν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και είχαν σταλεί σε μορφή χρωμοφάν στον ΟΕΔΒ για εκτύπωση και αποστολή στα σχολεία ανήλθε στο ποσό των 1.397.170.000 δρχ.
Το πρώτο τρίμηνο του 2001, μετά από προφορική εντολή του Υπουργού Παιδείας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συνέστησε επιτροπές οι οποίες αξιολόγησαν τα βιβλία που είχαν ήδη εγκριθεί ως πολλαπλά και πρότειναν να εισαχθεί στα σχολεία μόνο ένα από αυτά για κάθε μάθημα. Έτσι, σήμερα έχει ουσιαστικά καταργηθεί το πολλαπλό βιβλίο με ότι αυτό συνεπάγεται.
Η κατάργηση των εγκεκριμένων πολλαπλών βιβλίων, εκτός από νομικά και ενδεχομένως οικονομικά προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει αποτελεί θέμα ηθικής τάξης και αξιοπιστίας του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο προκήρυξε και ενέκρινε την εισαγωγή των βιβλίων αυτών στα σχολεία, αποζημιώνοντας παράλληλα και όλους εκείνους που συμμετείχαν στις διαδικασίες συγγραφής και προεκτύπωσης όλων αυτών των πακέτων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
Ποια είναι η πολιτική που θα ακολουθηθεί για το πολλαπλό βιβλίο;
Σε περίπτωση ανάκλησης των αποφάσεων για την εισαγωγή εγκεκριμένων εναλλακτικών βιβλίων, πώς θα αντιμετωπισθεί το ζήτημα που προκύπτει από το γεγονός ότι έχουν ήδη καταβληθεί κοινοτικά κονδύλια του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τη συγγραφή των πακέτων αυτών;
Σε περίπτωση ανάκλησης των αποφάσεων, πώς θα αντιμετωπισθεί το κενό που θα δημιουργηθεί στο σχολικό πρόγραμμα, ιδιαίτερα για τα μαθήματα για τα οποία δεν υπάρχει άλλο βιβλίο εκτός από το πολλαπλό και, προφανώς, το παλαιό βιβλίο δεν είναι συμβατό με το νέο πρόγραμμα σπουδών;

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn